(2001-1915)


1929 תנשב .ותחפשמ םע הצרא הלע 10 ליגבו 1915 תנשב אטילב דלונ
.וילא רבע ל"צאה דסונשכו הנגהה תורושל ףרטצה
"הבחוסה" ןמ קלח היהו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תודהיה יעדמ דמל
,ל"צאב חתפמ ידיקפת ןמזה ךשמב ואלמש םיטנדוטס תצובק - ("תוערה")
.םירחאו ןרטש םהרבא ,לאיזר דוד :םהיניב
.תילגיל יתלבה היילעה יניינעב םש קסעו ןילופל קוק ללה חלשנ 1937 ףוסב
:םהיניב) םידקפמ רפסמ םע דחי ,אצי אוה היינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע
הצובקה הלעפ הליחת .תירבה תוצראל ,(ילאפר רדנסכלאו רזעילא-ןב הירא
.תירבה תונב תרגסמב תיצאנה הינמרגב םחלייש ירבע אבצ תמקה ןעמל
תא הצובקה המיקה ,םידוהיה תדמשהל םיצאנה עצבמ לע תועידיה ועיגהשמ
."הפוריא ידוהי תלצהל דעווה"
,קוק ללה דסי ,(1944) לארשי-ץראב יטירבה טדנמה ןוטלשב דרמה תזרכה םע
ברקב לעפ דעווה ."המואה רורחשל ירבעה דעווה" תא ,םירבח רפסמ םע דחי
.ץראב ל"צאה תולועפל הבר הדהאל איבהו וירחבנו יאקירמאה רוביצה

םעטמ הנושארה תסנכל רחבנו הצרא קוק ללה רזח ,לארשי תנידמ תמקה םע
."תורחה תעונת"