(8.5.1921 - 10.7.2002)

.ביבא-לתב הבשייתהש ,ותחפשמ םע הצרא הלע הנש ליגבו ןילופב דלונ
שאה-יאבכמ תרומזתב ףתתשה ףא תמיוסמ הפוקת) הרצוצחב רצצחל בהאו ר"תיבל ףרטצה ריעצ ליגב
.(ברקה ליח) ק"חה ימחולמ דחא היה הרהמ דעו ,ל"צאל ךרדה התיה הרצק ר"תיבמ .(ביבא-לתב
.ק"חה דקפמל םש הנמתהו הפיחל רבע 1946 תנשב
תבכרה ינקתמ לע הפקתהה ,הניטסקב יאבצה הפועתה-הדש תפקתה :תובר ברק תולועפב ףתתשה
.דועו וכע-אלכ תצירפ ,דודשא דיל
.ק"חה דקפמל םש היהו םילשוריל רבעוה 1947 רבמטפסב
דחאבו ,םילשוריב ךרענש יללכה סויגה תארקל םיריעצ םידקפמ תכרדהב ףתתשה 1948 תישארב
.יברע ףלצ יריב עצפנ םירקמה
.םילשורי ןופצב י"גאפ-יתבו הירדהנס רוזא דקפמל הנמתה ,םירטושל רפסה-תיב תליפנ רחאל