(1979-1910)


.ר"תיבב רבח היה .ותחפשמ םע הצרא הלע 1924-ו ,אטילב 1910-ב דלונ
םיערופה דגנ לומגת תולועפ ועבתש םיטסיביטקאה םע הנמנ 1936 תוערפב
בתכ ףאו ,ל"צאה לש רודישה תנחתב ןיירק שמיש ,רתיה ןיב .םיברעה
.הרבסהה רמוח תא ומצעב
.הדקפמה שארב דמעוה (1939 יאמב 19) לאיזר דוד לש ורסאמ רחאל
גוליפה םע .ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ תולועפב ל"צאה לחה ותפוקתב
רובעכ בזע םלוא ,("ריאי") ןרטש םהרבא לש והנחמל ףרטצה ,ל"צאב
.םייגולואידיא תועד יקוליח לשב רצק ןמז
ידי-לע םינותיעה לכב המסרופ ותנומתש רחאל ,1942 ראורבפב 4-ב
ריגסה ,ותסיפתל איביש ימל תוריל 1000 לש סרפ חטבוהו תונוטלשה
.הרטשמל ומצע
.(1944 רבוטקואב 19) םירוצע 251 לש ןושארה חולישב הקירפאל הלגוה
.1948 ילויב 12-ב הינקמ םילוגה ינורחא םע הצרא רזחוה

.רודישה תושרב הניקת ןושלל יארחא ןכו תירבע ןושלל הימדקאה רבח היה
."קילאיב דסומ"ב ךרועכ דבע