תיבבו דנרטסרטווטייו תטיסרבינואב דמלו הקירפא םורדב 1914-ב דלונ
.רחסמל הובגה רפסה
.ויליעפ םע הנמנו ל"צאל ףרטצה ,הצרא הלע 1936 תנשב
םש ךורעל ,יקסניטוב'ז תשקב יפל ,ןודנולל אב היינשה םלועה-תמחלמב
תנשב ,המחלמה םותב .ירבע אבצ תמקהל ףיטהל דעונש ינויצ ןועובש
.ל"צאה תדקפמל ףרוצ הנש רובעכו הצרא רזח ,1946
.םירז םימרוג םע רשקבו הרבסהב קסע

.הנושארה תסנכל המעטמ רחבנו תורחה תעונת ימיקממ היה
תאצוה תא להינ) תול"ומב קסעו ,םייטילופה םייחהמ שרפ 1951 תנשב
.("ינרק" םירפסה
יניינעל ץעוי ול שמשל ןיגב םחנמ הלשממה שאר ידי-לע שקבתה 1977-ב
.הרבסה

:וירפס
;(1966) שא םוי
;(1973) הבירמ תמדא
;(1981) רדה אלו זוע אל
.(1993) וב'ז