(1947-1923)

הוקת-חתפב ,1923 סרמב 13-ב דלונ
רוד .תושפנ רשע תב םילמע תחפשמל
הכרעש רוצמה תעשב .ץראב ישילש
טסוגואב 23-ב) הוקת-חתפב הרטשמה
"רורטב דושח"כ ינאשק רצענ ,(1944
רצעמ-הנחמל ותוא ולגיה םיטירבהו
ורצעמ תעב ןוגראל ףרטצה .הקירפאב
תולועפב ףתתשה ורורחש רחאלו םש
םיטירבה ידיב הבשנ .ןוגראה לש ברק
,1946 רבמצדב 29-ב ,"תואקלהה ליל"ב
.תוומל ןודינו יאבצ טפשמל דמעוה
יכדרמו רנזרד לאיחי ,וירבחל המודב
.הנינח תשקב לע םותחל בריס ,יחקלא
16-ב וכע אלכב היילתב גרוהל אצוה
.1947 לירפאב
:רמא ויטפושל
,דובעש םע םילשי אלש ,הלפשה לובסי אלש ,שדח ירבע רוד וז ץראב םק"
."ריחמ לכב ודובכ לע םחלייש