אליעזר סודיט שרון - קבצן


,הינתנב בשייתהו הצרא הלע 1936 תנשב .היסורב ,1925 ראוניב 4-ב דלונ
תא בוזעל ץלאנ "ןוזס"ה תפוקתב .ל"צאלו ר"תיבל 1940-ב ,ףרטצה םש
.ביבא-לתל רבעו וירוגמ םוקמ
הצירפב ףתתשהש העשב ספתנ ,יטירבה ןוטלשה דגנ תובר תולועפב ףתתשה
תוחפ הפלח .רסאמ תונש 15-ל ןודינו 1946 רבמטפסב ופיב ןמותוע-קנבל
םילשוריב יזכרמה רהוסה-תיבמ חורבל חילצה טידוס רזעילאו ,הנשמ
ותוליעפב ךישמהו ביבא-לתל רבעוה .ץוחבמ ואתל וחרבוהש ,רטוש ידגבב
.ל"צאב
ל"צאה דודגב 3 הגולפ דקפמ שמישו םילשוריל רבע ,"הנלטלא" תשרפ רחאל
.ריעב
."החלמ" יברעה רפכה שוביכ לע דקיפ