(1977 - 1916)


גרהנ באה) וריכהש ילבמ ויבאמ םתייתה .הינמורב 1916 תנשב דלונ ןוזנתנ רסיא
.ר"תיבל ףרטצה ריעצ ליגב .(תיסורה תיזחב הנושארה םלועה-תמחלמב

םימי םייתנש ךשמבו "יפ לע ףא" תילגל יתלבה היילעב ליעפ היה 1937 תנשב
.לארשי-ץראל םילוע םע תוינוא הוויל

.ל"צאל ףרטצה םג םש ,הניפ שארב ר"תיב תגולפל ףרטצהו הצרא הלע 1939 תנשב
ראשנ המחלמה רחאל .הילטיאבו םירצמב תרישו יטירבה אבצל סייגתה 1941 תנשב
ךישמה הצרא ובוש םעו הצנריפ תטיסרבינואב הקיסיפה ידומילל םשרנו הילטיאב
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב וידומיל תא

רחאל .ידוהיה עבורב ל"צאה דקפמ הנמתנו הקיתעה ריעל רבעוה 1948 ראוניב
ץמואב אמגוד שמישו תוברקב ליעפ ןפואב ףתתשה ,םילשורי תא םיטירבה תאצ
ידוהיה עבורה תליפנ רחאל .חתונש רחאל הדמעל רזח םלוא ,ודיב השק עצפנ .וביל
ללגב השדחה םילשוריל רובעל יאכז היהש תורמל ,ןדריב יבשל וידוקיפ םע ךלה
.ותעיצפ

הטיסרבינואב ימושיי רקחמב קסעו הקיסיפה ידומילל רזח יבשה ןמ ובוש רחאל
.םילשוריב תירבעה