ליגבו הפיחב 1926 ינויב 18-ב דלונ ביבח םולשבא
רפסה-תיבב ותויהב .םילשוריל החפשמה הרבע ךר
תא םייסשמ .ל"צאל ףרטצה ,םרכה-תיבב ןוכיתה
ךשמהל יאנתכ תאזו ח"מלפב הנש תריש ,וידומיל
תטלחה יפ-לע) תירבעה הטיסרבינואב וידומיל
ןוכית םייסמ לכ לע היה םיימואלה תודסומה
םיצוביקה דחאב תיאלקח הדובעב תחא הנש תושעל
.(ח"מלפב תרשל וא
,תירבעההטיסרבינואל םשרנ םילשוריל רזחשכ
,ל"צאב ותוליעפ תא שדיחו ,חורה יעדמל הטלוקפב
ףתתשה אוה .(ברקה ליח) ק"חה תרגסמב םעפה
ןודעומ ץוציפ התיה ןהבש הנורחאה ,תובר תולועפב
לע "ןרב" עלקמב הפיח הב דימשדלוג-תיבב םיניצקה
.םיצרופה תדיחי
ידיב התדיכלל דע המיחלב הכישמהש ,יופיחה תדיחי דקפמכ שמיש וכע אלכל הצירפב
.םיטירבה
טופשל יטירבה טפשמה תיב תוכזב ריכה אל - רקנ ריאמו סייו בקעי - וירבח םע דחי
.תוינידמ תורהצה תרהצהל טפשמה תא לצינו ,ותוא
,רמאו םיריאה לש וז םע תירבעה תרתחמה תמחלמ תא ביבח םולשבא הוושה וירבדב
:רתיה ןיב
תא םד-ילחנ-ירהנב עיבטהל םתיסינ תיריאה תרתחמה ימחול םכדגנ ואצי רשאכ
.הרזג-ץראל םתשרג ;תובוחרב םתחצר ;תוילת םתומיקה .תוצירעה דגנ תוממוקתהה
םיריאה לש תודגנתהה חור תא ורבשת תופידר חוכב יכ הברה םכתושפיטב םתבשח
...תישפוחה דנלריא המקש דע רבגו ךלה יריאה דרמה .םתיעט לבא ,םיישפוחה
ןברקל ויהש ,םינדחפל םתוא םתבשחש וללה םידוהיהש עריא הז דציכ םתא םיהמת
לצב םדמעבו םכיתואבצב םימחלנ ,םכנוטלש דגנ וממוקתה ,תורוד ךשמב תוטיחש
?תוומל םיזב - תוומה
רעונה לש שדוחמה עגמה :םיבצחמ ינשמ ןאכ םיבאשנ שפנה תומוצעתו זועה [...]
האושה חקלו ,רבעה ירוביג לש זועה תרוסמ תא ול ריזחמה ,ויתובא תמדא םע ירבעה
.ונמויק םצע לע םא יכ ,ונתוריח לע קר אל הכרעמב םידמוע ונא יכ ותוא דמלמה
.סייו בקעיו רקנ ריאמ ,ביבח םולשבאל היילתב תוומ שנוע :ןידה-רזג ןתינ ינויב 16-ב
לש םהייח תא ליצהל ידכ הבורע-ינב ףוטחל ק"חה תודיחיל הארוה הנתנ ל"צאה תדקפמ
םהיתושקבמ ףאו ל"צאה לש ויתורהזאמ המלעתה תיטירבה הלשממה םלוא ,תוומל םינודינה
אבצה לש ישארה דקפמה רשיא ילויב 8-בו ,םלועב םיבר םישיא לשו ץראב בושייה יגיהנמ לש
,ןידה-רזג רושיא רחאל םימי המכ .ןכל-םדוק תועובש השולש ונתינש תוומה ןיד ירזג תא יטירבה
תורמל ךא ,ל"צאה ילייחל הבורע ינבכ םייטירב םיטנ'גרס ינש הינתנב ל"צאה לש הדיחי הספת
.םודרגל ,וירבח םע דחי ,ביבח םולשבא הלעוה תאז
םיסנ ברה בתוכ ,םודרגל םתיילע ינפל תוומל םינודינה אתב ל"צאה ימחול לש םתוגהנתה לע
:הנורחאה םתעשב םתא תויהל שקבתנש ,הפיחמ הנחוא
...דואמ םיצימא ויה םה .עוזעז וא דחפ ינמיס לכ וליג אל םה
ושקיבו בושייה םולשב שורדל ינושקיב יתאצישכו העשכ תוומל םינודינה םע יתיהש
.המואה ירוביג םכירשא :םהל יתרמא ינא .לארשי-םעל הלואג
.םודרגל ותולעב ביבח םולשבא היה 21 ןב