(1947-1926)

ךנחתהו הפיחב 1926 ינויב 18-ב דלונ
ןוכיתה רפסה-תיבב ותויהב .םילשוריב
,וידומיל תא םייסשמ .ל"צאל ףרטצה
ךשמהל יאנתכ תאזו ח"מלפב הנש תריש
תטלחה יפ-לע) הטיסרבינואב וידומיל
םייסמ לכ לע היה םיימואלה תודסומה
- "תוריש תנש"ל סייגתהל ןוכית רפס-תיב
דחאב תיאלקח הדובעב תחא הנש דובעל
רזחשכ .(ח"מלפב תרשל וא םיצוביקה
תירבעה הטיסרבינואל םשרנ ,םילשוריל
ותוליעפ תא שדיחו חורה יעדמל הטלוקפב
.ל"צאב

יאבצ טפשמל דמעוה ,םיטירבה ידיב הבשנ ,1947 יאמב 4-ב ,וכע אלכל הצירפב
.1947 ילויב 29-ב וכע אלכב היילתב גרוהל אצוה .תוומל ןודינו
:רמא ויטפושל
ישפוחה םדאה לש ושפנל וניבת אל םלועל ,םיטירב םיצירע ,םתא"
הריש ךותמ - וירבחו רנורג וכלהש יפכ ,תוומה תארקל ךלוהה
."בהואהו ןימאמה ובלמ תעקובה