(1912-1984)

.ץראב יעיבש רוד ,ןוסחו ינמ תוחפשמל ןורבח דילי ,ל"צאה ינושארמ
הכפהש ,הינתנ ףוחב םיליפעמ תדרוהל יארחא היהו תובשומה ףינס דקפמכ ןהיכ ןוגראב וידיקפת ןיב
.הינתנ ףוח ךרד ועיגה םיילאגל יתלב םילוע םיפלא תעבראכ ."היילעה רעש"ל
ותויהב .ל"צאה לש הטמה ריכזמכ ןוסח השמ ןהיכ ,("ריאי") ןרטש םהרבא לש גוליפה תפוקתב
שפחתש תינמז הגהנה הנמתתש עיצהו םידדצה ןיב רשפל הסינ ,ןרטש םהרבאלו לאיזר דודל ברוקמ
.הדבועל היה גוליפהו ליאוה אלל ךא ,רבשמהמ אצומ
הפתוש ,ל"צאב הרבחו הגירמ היר"תיב ,(ןויצ-ןב לש ותוחא) ןגובלנצק תיבל הרשל אשינ השמ
."יפ לע ףא" תרגסמב םיליפעמ תאלעהלו קבאמל