(1945-1925)


םיכח והילא
עבש ןב ותויהב .ןונבל ,תוריבב 1925 תנשב דלונ
.הפיחב העקתשהש ,ותחפשמ םע הצרא הלע
רפסה-תיבב וידומיל תפוקתב י"חלל ףרטצה
,ורבח לעו וילע וליטה וידקפמ .הפיחב ילאירה
יניינעל יטירבה רשה ייחב שקנתהל ,ירוצ תיב והילא
.ריהקב ררוגתהש ,ןיומ דרול ,ןוכיתה חרזמה
,המישמה עוציב רחאל דימ ספתנ אוה
.תוומל ןודינו טפשמל דמעוה ,1944 רבמבונב 6-ב
.1945 סרמב 23-ב ריהקב היילתב גרוהל אצוה

:ויטפושל רמא ,ריהקב ךרענש ,וטפשמב

אוהש הלשממהו ןיומ דרול תא םימישאמ וננה"
ונתדלומ תליזגב ,וניחאמ םיפלאו תואמ חצרב ,גציי
קדצה תא תחקל ונייה םיסונא ...ונשוכר דושו
."ונידיל

,םימודאה וידגבב ןנובתה ,םודרגל הלע םרטב
:רמאו ,תוומל םינודינה ידגב

."ייח ימיב יתשבלש רתויב הפיה הפילחה יהוז"