.הצרא הלע 19 ליגבו 1911 תנשב (ןילופ) השרווב דלונ
.הדקפמ שמיש 1933-בו אבס-רפכב ר"תיב תגולפ תא דסי
היהו ל"צאל ףרטצה 1933-בו ,"הנגה"ה םעטמ םידקפמ סרוק םייס 1931-ב
.ןג-תמרב ןוחטיבל יארחאה
ךונח םע דחי .תיצראה הדקפמה רבחו ביבא-לת זוחמ דקפמ שמיש 1937-ב
.תובר הבגה תולועפב ףתתשהו דקיפ ,הגלבהה ירבוש ינושארמ היה ,יעלק
סרוק ןילופב להינ ןכו ל"צאה לש םיאת םש ןגראל ידכ ןילופל חלשנ 1938-ב
.ןושאר םידקפמ
."יפ לע ףא" תוינאב םילועה תדרוה תא ןגריא הצרא ובוש םע
םימעפ רצענ .1940 ףוסב ררחושו תיצראה הדקפמה ירבח םע רצענ 1939-ב
.תיב רצעמב ןמזה בור יורש היהו 1946-1944 םינשב תובר

דודגב הקלחמ דקפמ היהו לארשי תנידמ םוק ינפל רפסמ םישדוח תוליעפל רזח
.הנבי שוביכב עצפנ .יתעבג תביטחב ל"צאה לש 35

.ל"צאה ינושאר ןוגרא ריכזמו "הקירמא ינויצ תיב" להנמ היה