(1947-1912)

תנשב .הירגנוהב 1912 רבמצדב 6-ב דלונ
ןכמ רחאל םייתנשו ר"תיבל ףרטצה 1938
"היראקס" םיליפעמה תיינאב הצרא הלע
ררחושש רחאל .ר"תיב ידי-לע הנגרואש
תוגולפל ףרטצה ,תילתעב רצעמה-הנחממ
סייגתה .ל"צאב לעפו ר"תיב לש סויגה
ירוחאמ חונצל בדנתהו ,יטירבה אבצל
.ינמרגה ביואה יווק
,יטירבה אבצב ותורישמ ררחושש רחאל
ודועב .ל"צאב לועפל רזח ,1946 סרמב
ל"צאה תולועפב ףתתשה רורחש תשפוחב
לע הפקתהב השק עצפנ .םיטירבה דגנ
1946 לירפאב 23-ב ,ןג-תמר תרטשמ
.םיטירבה ידיב הבשנו
16-ב וכע אלכב היילתב גרוהל אצוה .תוומל ןודינו יאבצ טפשמל דמעוה
.ינאשק רזעילאו רנזרד לאיחי ,יחקלא יכדרמ :וירבח םע דחי ,1947 לירפאב

:ויטפושל רמא וטפשמב
,הדיחיה וצרא ןיבו לארשי םע ןיב רשקה תא קתנל לכויש םלועב חוכ ןיא"
."דע ידע וילע תצבור היהת םיהולאה תללקו ץצוקת ודי - וקתנל הסניש ימו