(1990-1915)

.ל"צאל ףרטצה םייתנש רובעכו הצרא הלע 1934-ב .היסורב 1915-ב דלונ
להינ 1942-ב .םיברעה לש תוינחצרה תופקתהל הבוגתה תולועפב ףתתשה
רחאל הנשו ביבא-לת זוחמ דקפמל הנמתנ 1944-ב .ינושב םידקפמל םיסרוק
.ןיגב םחנמ לש ודוקיפב תיצראה הדקפמל ףרוצ ןכמ
ןכו ןוגראה לש תיאשחה רודישה תנחת תאו יאופרה תורישה תא םיקהו םזי
.תיצראה תואנסחמה תא ןגרא
.ביבא-לתב יטירבה ריוואה ליח הנחממ קשנ תמרחה תולועפב ףתתשה 1947-ב
היה .ץפנ רמוחו םינומיר ,םינטס ,תומגרמ רוצייל הכאלמה-תיב תא םיקה
.ןונכתה תביטחב רבח

"תורחה תעונת" לש םייזכרמה תודסומה רבח שמיש הנידמה םוק ירחא
."תורח" ןותיעה להנמו