.םילשוריב 1927 ילויב 18-ב דלונ
.יטירבה אבצל סייגתה ןכמ רחאל הנשו םיירבעה םיבושייה תרטשמל בדנתה 1942-ב
.היינשה םלועה תמחלמ תוברקב ףתתשהו יטירבה יצה לש ודנמוקה תדיחיב היה
.(ברקה ליח) ק"חב ומוקמ תא אצמו ל"צאל ףרטצה ,1946-ב ,אבצה ןמ ורורחש םע
תואמצעה תמחלמב םיברעה דגנ תוברקבו יטירבה ןוטלשה דגנ תולועפב ףתתשה
.החלמו ןיסאי-ריד םירפכה שוביכ לע דקיפ .םילשוריב
.ןרס-בר תגרדב ררחתשהו ל"הצל סייגתה ,1948 רבמטפסב ,ל"צאה קוריפ רחאל

תונכוסה לש היילעה תקלחמ להנמכ הליחת ;היילע יניינעב קסע םישישה תונשב
.וקורמ ידוהי תיילעל רושק היה ,"דסומה" תורישב ,ןכמ ןחאלו היכרותב תידוהיה
חותיפל תושרה) ל"אפר תרגסמב םיינוחטיב םיטקיורפב ףתתשה הצרא ובוש םע
.(המיחל יעצמא