.ר"תיבל ףרטצה ריעצ ליגבו 1926 תנשב םילשוריב דלונ
ראורבפב ,"דרמה" תזרכה םע .ל"צאל סייגתה ,15 ןב אוהו ,1941 תנשב
תשלובה זכרמ לע הנושארה הפקתהב ףתתשהו ברקה ליחל ףרוצ ,1944
סרוקל חלשנ ןכמ רחאל .(1944 סרמב 23) םיסורה שרגמבש תיטירבה
.התיכ דקפמל היה ומויס םעו (הנימינב דיל) ינושב "םינגס"
.דוד ךלמה ןולמ ץוציפ לע דקיפ ראשה ןיבו תובר ברק תולועפב ףתתשה