(1978-1922)

1939-ב .ביבא-לתב 1922 תנשב דלונ
םייתנש רובעכ םלוא ,"הנגה"ל ףרטצה
(1944) "דרמה" תליחתב .ל"צאל רבע
היילעה תקלחמ ידרשמ ץוציפב ףתתשה
ןכו הסנכהה-סמ ידרשמ ץוציפ ,הפיחב
תיטירבה תשלובה ןיינב לע הפקתהב
,ינבל ןתיא לש ורסאמ רחאל ,1946-ב .ופיב
לש ישארה םיעצבמה ןיצק ןילגאפ הנמתה
.תישארה הדקפמה רבחו ל"צאה
ףתתשהל ךישמה שדחה ודיקפתב םג
הטישפה ומכ ,יטירבה ןוטלשה דגנ תולועפב
יעצבמ תורשע .הניטסקב הפועתה הדש לע
:םהבש םיטלובהו ,ונונכת ירפ ויה ל"צאה
וכע אלכל הצירפה ,דוד ךלמה ןולמ ץוציפ
.ופי שוביכו
הנבו ןנכת ,הפיחב הרטשמה ןיינב תא הצצופש תיבחה תצצפ תא איצמה
םלוא ,רצענ "הנלטלא" תשרפ תובקעב .םירחא םינקתמ ןכו תובכר ישקומ
.רצעמהמ חורבל חילצה

.ןיישעת .רורטב המחלמל (ןיגב םחנמ) הלשממה שאר ץעוי הנמתה 1977-ב