.ר"תיב לש סויגה תוגולפ רגוב .1936-ב יר"תיבכ הצרא הלעו ןיסב 1916-ב דלונ
חקל ןכ .םיברעה םיערופה דגנ ל"צאה תורושב לעפ 1939-1936 םימדה תוערפב
."יפ לע ףא" יליפעמ לש ףוחל םתלעהב קלח
חלשנו ,1944 תנשב רצענ ,ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ ןוגראה תולועפב ףתתשה
רצעמה הנחממ חורבל ,וירבחמ המכ םע דחי ,חילצה 1948 סרמב .הקירפא תולגל
.סירפל עובשכ רובעכ עיגהו הינקב
.1948 ינויב 20-ב ,"הנלטלא" היינאב הצרא רזח
.ריעב ל"צאה דודג דקפמ הנמתנו םילשוריל רבע