(1948-1925)


םע ונמנ וירוהש ,םילשוריב לואש-תעבגב 1925 ראורבפב 25-ב דלונ
רבע ךכ רחאו "םייח-ץע" הרות-דומלתב לביק וכוניח תא .הידסיימ
םלוא ,"הנגה"ב רבח היהו "דבועה רעונ"ל ךייתשה .תואנוכמב קוסעל
.ל"צאל ףרטצהו ותעד תא הניש הרהמ דע
.ץימא םחולכ הלגתהו יטירבה ןוטלשה דגנ תולועפב ףתתשה
הנחמל הצירפה לע דקפ ,דוד ךלמה ןולמ ץוציפב ףתתשה ,רתיה ןיב
.דועו ןיסאי-ריד יברעה רפכה שוביכ תא ןנכתו םזי ,רלנש

.םילשורי זוחמב (ברקה ליח) ק"חה דקפמ הנמתנ 1946 תנשב
שוביכ לע דקפ ,1948 יאמב 14-ב ,םילשורי תא םיטירבה תאצ רחאל
חתפ ןכמ רחאל םימי השימח .חאר'ג 'יחישב םירטושל רפסה-תיב
.זגפ תעיגפמ גרהנ "לג"ו ,דגנ תפקתהב יברעה ןויגלה

ומש לע בוחר אורקל םילשורי תייריע תצעומ הטילחה 1997 ינויב
."לג בוחר" :באז תגספב