.ל"צאל ףרטצה 1942-בו תפצב 1926-ב דלונ
תובר תולועפב ףתתשהו ביבא-לתב (ברקה ליח) ק"חה דקפמ שמיש 1946-ב
ישרגמבש יטירבה אבצה הנחממ קשנ תמרחה :ןהיניב ,יטירבה ןוטלשה דגנ
.(1946) ןיפירצבו ףונ-לתב אבצה הנחמל הטישפה,(1945) ביבא-לתב הכורעתה
לירפא) ץראה םורדב לזרבה תליסמב הלבחב ופתתשהש תוצובקה תחא לע דקפ
.(1946) ןג-תמר תרטשמ לע הפקתהה לע דקפ ,(1946
םתוסייגתה ינפל ל"צאה ישנא לש םינומיא הנחמ לע יארחא היה 1947 ףוסמ
.ל"הצל

.תיכוניח היגולוכיספב קרוי-וינ תטיסרבינואב רוספורפ שמשמ