הוקת-חתפל ותחפשמ הרבע ותוריעצב .םילשוריב 1920 רבמטפסב דלונ
םלוא ,הנגהה ןוגראל ףרטצה ןכמ רחאל הנש .ר"תיב רבח היה 1936 תנשבו
.ל"צאל רבע 1938-בו הגלבהה תוינידמ םע םלש היה אל
הנמנ .קשנ תאישנ לע ךרפ תדובע םע רסאמ ישדוח השולשל טפשנ 1940-ב
1945-ב רצענ ,הפיח זוחמ דקפמכ ןהיכש העשבו (ברקה ליח) ק"חה ישנא םע
.הקירפאב רצעמה הנחמל הלגוהו םיטירבה ידיב
.1948 ילויב 12-ב הינקמ םילוגה ינורחא םע הצרא רזחוה

.םישלב ירפס המכ לש םרבחמ