(1947-1927)

הקיתעה ריעב ,1927 רבוטקואב 5-ב דלונ
דמל .תווצמ תרמוש החפשמל םילשוריב
ליגב םלוא ,םילשוריב "םייח ץע" תבישיב
עייסל ידכ דובעל אציו ויבאמ םתייתה ריעצ
.החפשמה תסנרפב
ףייזש רחאל ,יטירבה אבצל סייגתה 16 ליגב
.ולש הדילה תדועת תא
ףרטצה יטירבה אבצהמ ורורחש רחאל
.ל"צאל
תנחת לע הפקתהה תעב ודיב השק עצפנ
,1946 רבוטקואב 30-ב ,םילשוריב תבכרה
.םיטירבה ידיב הבשנו
.יתלשממה םילוחה-תיבב העטקנ תקסורמה ודי
.תוומל ןודינו יאבצ טפשמל דמעוה אוה
:רמא ויטפושל
הדעונש ץראב טילשהל םיצור םכנהש רטשמה והז ,היילת יצע לש רטשמ"
."הדלפב םתלקתנ יכ וחכווית !םתיעט ...תושונאל רוא-לדגמ שמשל
אתב ומצע ץצופ אוה ,םילשורי אלכב גרוהל ותאצוה ינפל ,1947 לירפאב 21-ב
ךות לא וחרבוהש די-ינומיר ינשב ,ינזרב השמ י"חל שיא ,ורבח םע דחי ,תוומה
.םאת