(1922-1947)


.םיליעפ םינויצ ויהש םירוהל (אטיל) הנליווב 1922 ראורבפב 2-ב דלונ
.ןילופב ל"צאל ףרטצה רתוי רחואמו ר"תיבל ףרטצה ריעצ ליגב
סייגתה םיבר םילוגלג רחאלו ,היסורל טלמנ ןילופל הינמרג תשילפ רחאל
.ל"צאל ףרטצהו הצרא עיגה םשמ .קאריעל עיגהו תישפוחה ןילופ אבצל
ץוציפ :ומכ ,תובר תולועפב ףתתשהו (ברקה ליח) ק"חל רבעוה הרהמ דע
.דועו דולב יאבצה הפועתה הדש לע הפקתהה ,ופיב תיטירבה תשלובה
יפוליחבו ,ןיפירצב יאבצה הנחמה לע הפקתהב ףתתשה 1946 סרמב 6-ב
האציש תינוכמל וסנכוה םיינשה .ןוחמש ףסוי ורבח םע דחי ,עצפנ תויריה
םוסחמב ולקתנ ךרדב םלוא ,םילוחה-תיבל םריבעהל ידכ ביבא-לת ןווכל
יאבצ טפשמ ינפב לבשאו ןוחמש ודמעוה םישדוח רובעכ .ורצענו יטירב
םיטירב םיניצק השימח תפיטח .היילתב תוומל ונודינ 1946 ינויב 13-בו
רסאמב תוומה ןיד-קספ תא רימהל ןוילעה ביצנה תא ץליא ל"צאה ידי-לע
.םלוע
םיטירבה םע תויריה יפוליחמ לבשא עצפנ וכע אלכל הצירפה תעשב
.ויעצפמ תמ רפסמ תועש רובעכו