(1947-1925)

הוקת-חתפב 1925 סרמב 10-ב דלונ
יאצוימ םיעצמא תטועמ החפשמל ןבכ
דובעל לחה 14 ןב ותויהב .היכרות
תנשבו ותחפשמ תסנרפב רוזעל ידכ
.ל"צאל ףרטצה 1943
ןהיניב ,תובר ברק-תולועפב ףתתשה
הבשנ הב ,ןג-תמר תרטשמ לע הפקתהה
תוסחב וכרענ תולועפה לכ .רנורג בד
ותדובעב ךישמה םויה תועשבו ,הלילה
םיטירבה ידיב הבשנ .תשורח לעופכ
רבמצדב 29-ב "תואקלהה ליל" עצבמב
.יאבצ טפשמל דמעוהו 1946
.1947 לירפאב 16-ב וכע אלכב היילתב גרוהל אצוהו תוומל ןודינ
:ויטפושל רמא וטפשמב
."םירבעל האיכ ,דובכב תומל עדנ ונא .ורבשי אל ונחור תא"