.1925-ב וירוה םע הצרא הלעו 1917 תנשב היסורב דלונ
לש תויברקה תולועפה שארב דמע 1938 תנשבו ,ל"צאל ףרטצה ריעצ ליגב
.םילשוריב ל"צאה
םיריכב םידקפמל םינלופ םיניצק וכרעש ןילופב סרוקה יפתתשמ ןיב היה
.הריעז המחלמו הלבח דמל םש ,ל"צאה לש
לש תויאבצה תולועפה שארב דמעו "ןבלה רפס"ה םוסרפ רחאל הצרא בש
.םיטירבה דגנ ל"צאה
ידסיימ ןיב היהו ("ריאי") ןרטש םהרבא לש והנחמל ףרטצה ,גוליפה תעשב
.י"חל