(1947-1922)

.ןילופב 1922 רבוטקואב 13-ב דלונ
םייתנש רובעכו הצרא הלע 11 ליגב
ףרטצה 1940 תנשב .ר"תיבל ףרטצה
םידיקפת ןוגראב אלימו ל"צאה תורושל
.םיבר
ףתתשהו ל"צאב הדנוג דקפמ היה
תדמשה :ןהיניב ,תוזעונ תולועפב
,דול הפועתה הדשב םיסוטמ
,הנביב תבכרה תנחת לע הפקתהה
ןכו ןג-תמר תרטשמ לע הפקתהה
.ץראב םינוש תומוקמב הלבח יעצבמ
םיליעפ םה ףא ויה ויחא תשולש
.ל"צאב
,1946 רבמצדב 29-ב ,"תואקלהה ליל" עצבמב םיטירבה ידיב הבשנש םויב
םש-לע תוהז תדועת ומיע אשנו הוקת-חתפב (ברקה ליח) ק"חה דקפמ שמיש
."םואבנזור בד"
16-ב ,וכע אלכב היילתב גרוהל עצוה .תוומל ןודינו יאבצ טפשמל דמעוה אוה
.יתימאה ומש תא ועדי םיטירבהש ילבמ "םואבנזור בד" םשב ,1947 לירפאב
:ויטפושל ארק וטפשמב
!םתיעט .םכתוצירע ינפב ונשאר ןיכרנ ונא םגש םתבשח"
."םכלש טושה תא רובשנ ונחנא