(1966-1914)


.ר"תיבל ףרטצה ריעצ ליגבו ןילופב 1914 ילויב 20-ב דלונ
ןוגרא ישארמ היהו ,השראו תטיסרבינואב םיטפשמ דמל 1936-1932 םינשב
.הטיסרבינואב םיטנדוטסה
.ר"תיב לש לתוכה תגולפל ףרטצהו הצרא 1936-ב הלע ,וידומיל תא םייסשמ
.ל"צאל סייגתה םייתנש רובעכ .םילשוריב ר"תיב ןק דקפמ היה
-יתבב קזחוהו 1944 סרמב 31-ב רצענ .םילשורי זוחמ דקפמ הנמתנ 1944-ב
.םילשוריבו וכעב רהוסה
.(1944 רבוטקואב 19) םירוצע 251 לש ןושארה חולישה םע הקירפאל הלגוה
.הצרא רזחוהו 1946 יאמב 17-ב ררחוש ,רצעמב םייתנשכ רחאל
.וניע תא דביאו םירטושל רפסה-תיב לע ברקב עצפנ תואמצעה תמחלמב

תישימחה ,תיעיברה תסנכב המעטמ רבח היהו "תורחה תעונת"ב ליעפ היה
.תישישהו