(1977-1907)


רגיה ,תיסורה תורסיקב 1907 תנשב דלונ
.ןיסב ר"תיב ביצנ שמישו ןיסל
תיאבצה הדיחיה לש הדקפמ היה רקטיב
תגרדב יאחנשב ימואלניבה רוזאב תידוהיה
.לנולוק
.ל"צאה תדקפמל ףרוצו 1937-ב הצרא הלע
םהרבא ,ל"צאה דקפמ לש ובוש רחאל
לוטיל ארקנ ,"הנגה"ה תורושל ,ימוהת
חדוה אוה .ןוגראה לע דוקיפה תא וידיל
ותוברועמ לשב ,רצק ןמז רובעכ ודיקפתמ
."םילעופה קנב"מ םיפסכ דושב
.רטפנ םשו תירבה-תוצראל רגיה