החפשמה הרבע ,שולש ןב ותויהבו היסורב 1914 רבמטפסב 25-ב דלונ
.1917 רבוטקוא תכפהמ תובקעב ןיסל
.הצרא הלע םינש שולש רובעכו ר"תיבל ףרטצה 16 ליגב
.ל"צאל ףרטצה 1934-בו ץראב םינוש תומוקמב ר"תיב תוגולפב תריש
.1943 רבמצדב ןיגב םחנמ םיקהש הנושארה הדקפמה רבח היה
.םילשורי זוחמ דקפמ 1944 יאמב הנמתנ ,הדקפמב ודיקפתל ףסונב
.(1944 ילויב 14) םילשוריב תיזוחמה תשלובה לע הפקתהב ףתתשה
הלגוהו הנגהה לש הנשלהמ האצותכ םיטירבה ידי-לע רצענ 1944 רבמצדב
.הקירפאל
האירתיראב רצעמה הנחממ חורבל חילצהש דע ,תוחירב רפסמב ףתתשה
ראוניב סירפל עיגהל חילצה ,תובר תואקתפרה רחאל .(1945 רבמבונב 10)
.הפוריאב ל"צאה הטמ דקפמ הנמתנו 1947
דריש רחאל .תדלומל עיגה הנופיס לעו "הנלטלא" היינאה לש הדקפמ היה
.םיישדוחכ ךשמב ילהנמ רצעמב קזחוהו לארשי תלשממ ידי-לע רצענ ,ףוחל
.דודג דקפמ שמיש .םיניצק סרוק םייסו ל"הצל סייגתה ורורחש םע

ךמסוהו םיטפשמ דמל ."תורחה תעונת" םעטמ הנושארה תסנכה רבח היה
.ןיד-ךרועל
.(1967 ,"רדה" תאצוה) "הנלטלא דקפמ לש ורופיס" רפס םסריפ