1913 יאמב 7-ב קינ'צבט םולשכ דלונ ףסוי-ןב המלש
תרוסמהו תדה יכרב לע ךנוח וירוה תיבב .ןילופב
ףרטצה 1928 תנשב .תווצמ תרימש לע דיפקהו
ויבאמ םתייתה ןכמ רחאל םייתנשו ,ר"תיב תורושל
.החפשמה תסנרפ לוע תא ויפתכ לע תאשל ץלאנו
רחאמ םלוא ,הצרא תולעל טילחה 1937 תישארב
קלוחש (היילע ןוישר) "טקיפיטרס" לבקל חילצה אלו
,"תורשכה"ה ימייסמל תידוהיה תונכוסה ידי-לע
תרגסמב הצרא התלעש םיליפעמ תצובקל ףרטצה
תמדא לע וכרד וילגרש רחאל דימ ."יפ-לע-ףא"תיילע
תגולפל ףרטצה ,1937 רבמטפסב 20-ב תדלומה
רצק ןמז רובעכו הניפ-שארב ר"תיב לש הדובעה
תא ףרש הניפ שארל ועיגה םע דימ ל"צאל לבקתה
.ףסוי ןב המלשל ומש תא הנישו רזה ונוכרד
תפצ תא רשקמה שיבכל ,ןיברו'ז םולשו ןייש םהרבא םע דחי אצי 1938 לירפאב 21-ב
,םוקמב רבעש יברע סובוטוא לע ורי םה .לומגת תלועפ עצבל ידכ הניפ-שאר םע
הברוחב ורתתסהו םוקמה תא דימ ובזע םה .עגפנ אל סובוטואה יעסונמ שיא םלוא
המלשו ןיברו'ז ,ןייש .השולשה תא הרסאו הרטשמה האב רצק ןמז רחאל .רוזאב הבוזע
ןכו קוחכ אלש קשנ תאישנב ומשאוהו הפיחב יאבצה ןידה-תיב ינפב ודמעוה ףסוי-ןב
דחא לכ ,םוריח תעשל תונקתה יפל ."םיבר םישנאל רחא קזנ וא תוומל םורגל הנווכב"
תא ךופהל םתעדב יכ ועידוה השולשה .תוומ שנוע הנידש הריבע בשחנ המשאה יפיעסמ
.םהיתופקשה לע יולגב וזירכי הב ,תיטילופ המבל טפשמה
תא ולביק םיינשה ."םתמשנ אצתש דע היילת ידי-לע תוומל" ונודינ ףסוי-ןבו ןייש
רשיא ץראב אבצה דקפמ ."הווקתה" תרישב וצרפו ,הליגר יתלב תישפנ הוולשב ןידה רזג
לשב ,םלוע רסאמל ןייש םהרבא םש וניד תא קיתמהו ,ףסוי-ןב המלש לש ןידה רזג תא
.ריעצה וליג
אוה .הנורחאה ותעשל ףסוי-ןב המלש ומצע ןיקתמ 1938 ינויב 29-ה רקובב
הצלוחו םירצק םייסנכמ שבול ,תוומל םינודינה לש ןמגראה ידגב תא טשופ
הכחמו ויניש תא חצחצמ אוה תירחש תפ רחאל .תוהובג הדובע ילענ לעונו
ריש תא רש ודועב םודרגל היילעל הפוקז המוקב ךלה אוה .םירטושה אובל
:הלד תירבעב ףסוי-ןב בתכ תוומל םינודינה את תוריק לע .ר"תיב
."תומל םגו םוחלל ,תויחל יאדכ ודעבש רבד הז ?תדלומ הז המ"
."יתומ םוי דע ר"תיבל יתייה דבע"
."רהה תא שובכל וא תומל" יקסניטוב'ז לש ורישמ עטק ןכו
(הבדנ ףסוי תאמ ,םודרגה ילוע רפס ךותמ)
.םודרגל ותולעב היה 25 ןב