(1970-1913)

החפשמה התלע 7 ןב ותויהבו (היסור זא) הנליוב ,1913 רבמצדב 16-ב דלונ
.הצרא
חקל (1936) ו"צרתו (1929) ח"פרת תוערפ תפוקתבו ר"תיבל ףרטצה 13 ןב
.ביבא-לת לע הנגהב ליעפ קלח
.תירבה-תוצראל ל"צאה תוחילשב אצי היינשה םלועה-תמחלמ ץורפ רחאל
דוסייב ,ימע-ןב קחציו ןילרמ לאומש ,יקסניטוב'ז ירע ,קוק ללה םע ףתתשה
."ימואל רורחשל דעווה"ו "הפוריא ידוהי תלצהל דעווה"
הדקפמל ףרוצו "הפוריא ידוהי תלצהל דעווה" תוחילשב הצרא בש 1943-ב
.ןיגב םחנמ םיקהש הנושארה
,ולגוהש םיריצעה 251 ןיב היהו םיטירבה ידי-לע רסאנ 1944 לירפאב
ינפב םילוגה הנחמ גיצנ שמיש םש ,הקירפאל ,הנש התוא רבוטקואב
.םייטירבה תונוטלשה
1-בו רצעמה הנחממ ,םירבח רפסמ םע דחי ,חורבל חילצה 1947 ראוניב
.תפרצל עיגה יאמב

."תורחה תעונת" ידסייממ היהו הצרא בש לארשי תנידמ לש התמקה םע
.תיבה שאר-בשוי ןגסכ שמישו תסנכל העונתה םעטמ רחבנ