(1992-1913)

זא ,ןילופ ,קסירבב 1913 תנשב דלונ
.תיסורה תורסיקב
תישארב .ןילופב ר"תיב ביצנכ ןהיכ
-הנחמב אלכנ היינשה םלועה-תמחלמ
ורורחש םע .ריביס ןופצב יטייבוס רצעמ
תירבב םקוהש ,ינלופה אבצל סייגתה
.לייחכ הצרא עיגה 1942-ב .תוצעומה
,ינלופה אבצהמ ורורחש רחאל
.ל"צאה דקפמל הנומ ,1943 ףוסב
םשב ,ןיגב זירכה 1944 ראורבפב 1-ב
יטירבה ןוטלשב דרמ לע ,ל"צאה תדקפמ
דע קבאמה שארב דמע .לארשי-ץראב
תרתחמה תונשב .לארשי תנידמ תמקהל
םיבר םיצמאמ םיטירבה ועיקשה
ראשה ןיב .וילע םדי תא םישל תונויסינב
5,000 ךסב ושאר לע סרפ ועיצה םה
.םימי םתואב קתע-םוכס - ט"שיל

דמעו "תורחה תעונת" תא ןיגב םיקה ,ל"הצל וימחול ףוריצו ל"צאה קוריפ רחאל
תילרבילה הגלפמה - תורחה תעונת שוג) ל"חג שארב דמע 1965 זאמ .השארב
.דוכילה שארב רחאו (לארשיב

1979 סרמב 26-בו ,לארשי תנידמ לש ישישה הלשממה שארל רחבנ 1977-ב
.ברע תונידמב הלודגה ,םירצמ םע םולש הזוח לע םתח
רבמטפסב םייטילופה םייחהמ ותשירפו ותורטפתה דעומל דע הלשממ שארכ ןהיכ
.1983ל"צאה לש תימלשוריה הביטחה רדסמב ןיגב םחנמ