(1947-1926)

ותויהבו ,קאריעב1926 תנשב דלונ
.הצרא ותחפשמ התלע שש ןב
םילשוריב הקיתעה ריעב ךנחתהו לדג
רוזעל ידכ דובעל אצי ריעצ ליגבו
.החפשמה תסנרפב

לע לטוהש יאבצה-בצמה תפוקתב
סרמב 9-ב י"חל לייחכ אצי ,םילשורי
היזיביד דקפמ ייחב שקנתהל 1947
רמשמ ידי-לע עתפוה אוה .תיטירב
דמעוה .ודיב ןיידע ןומירהשכ ,יטירב
.תוומל רזגנ ונידו יאבצ טפשמל
ומצע ץצופ אוה ,םילשורי אלכב גרוהל ותאצוה ינפל ,1947 לירפאב 21-ב
וחרבוהש םינומירב ,ןייטשנייפ ריאמ ל"צאה שיא ,ורבח םע דחי תוומה אתב
.םהירבח ידי-לע םהילא
:רמא ויטפושל
."וחילצת אל ונדימשהלו ,ונודיחפת אל תוילתב"