(1981-1916)


ףתתשהו ל"צאל ףרטצה ,הצרא הלע 1935-בו (ןילופ) בוקרקב 1916-ב דלונ
ןוינכטב וידומיל תא םייס הפוקת התואב .םיברעה דגנ הבוגתה תולועפב
.ןיינב סדנהמכ
ביבא-לתל רבעוה 1944 תליחתב .הפיחב ר"תיב ףינס דקפמכ שמיש 1940-ב
היהו יללכה הטמה שארו תישארה הדקפמה רבח הנמתה הנש התוא ףוסבו
.תוישארה תוקלחמהו תוזוחמה ידקפמ לכ לע יארחא
.פ"וקסנוא תדעו םע השיגפב ,ץכו ןיגב םע דחי ,ל"צאה תא גציי 1947-ב

תסנכה זאמ תסנכ רבח המעטמ שמישו "תורחה תעונת" ימיקמ ןיב היה
.תיעישתה דעו הנושארה
.1981-1977 םינשב הרובחת רשו 1970-1967 םינשב חותיפה רש היה