םש תא הניש הנידמה םוק םעו ךונד ףסויכ םילשוריב 1924 רבמצדב -25ב דלונ
רוזעל ידכ תורגסמב דובעל אצי ריעצ ליגב .(תרתחמב ויוניכ) ינבאל ותחפשמ
.(חאבס םיחאה ,םידודה ינב לש היירגסמב דמל עוצקמה תא) החפשמה תסנרפב
.ל"צאל ףרטצה (1942 תנשב) םינש עברא רובעכו ר"תיבל ףרטצה 16 ןב

תולועפב ףתתשהו (ברקה ליח) ק"חל ףרוצ (1944 ראורבפ) דרמה תזרכה רחאל
הפקתהב .םילשוריב ל"צאה לש קשנה ינסחמ לע יארחאכ ודיקפתל ףסונב תובר
היה (1945 רבמצדב 27) םיסורה שרגמב תיטירבה תשלובה ידרשמ לע היינשה
לע הפקתהבו דוד ךלמה ןולמ ץוציפב ףתתשה ןכ ;םינלבחה תיילוח לע יארחא
.רלנשב יאבצה הנחמה

1948 לירפאב רצעממ ררחוש .ןורטלב רצעמה הנחמל רבעוהו םיטירבה ידיב רצענ
רחאל .דתכומה-תיב לע תורעתסהב עצפנ םש ,ןיסאי-ריד רפכה שוביכב ףתתשהו
ילויב 16 ,םדק עצבמ) הקיתעה ריעה לע הפקתהבו ,קשנכ ודיקפתל רזח - ותמלחה
.שדחה רעשה ץוציפ לע יארחא היה (1948