רחאל הנשו ר"תיבל ףרטצה 15 ליגב .הוקת-חתפב 1924 תנשב דלונ
.ל"צאל סייגתה ןכמ
ףתתשהו םילשוריב (ברקה ליח) ק"חה דקפמ הנמתנ 1944 תנשב
דקפמ שמיש ,רתיה ןיב .ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ תובר תולועפב
ץוציפ ןכו (1944 ראורבפ) םילשוריב היילעה ידרשמ דגנ הלועפה
םיטירבה ידיב רצענ הנש התוא .(1944 ילוי) ריעב תיזוחמה תשלובה
.םירוצע 251 לש ןושארה חולישב הקירפאל הלגוהו
.1948 ילויב 12-ב ,הינקמ םילוגה ינורחא םע הצרא בש