.ץראב ישימח רוד הוקת-חתפב ,1921 יאמב 25-ב דלונ
.ל"צאל סייגתה ןכמ רחאל הנשו ר"תיבל ףרטצה 1937 תנשב
תוריש לע יארחא היה 1945 תנשב :תוגרדה םלוסב הלע "דרמה" תפוקתב
.םילשורי זוחמ דקפמ הנמתנ הנש התואבו ,ןוגראה לש יצראה ןיעידומה
ןוטלשה דגנ רתויב תוזעונ תולועפ ל"צאה עציב םילשוריב תריש הב הפוקתב
,דוד ךלמה ןולמ ץוציפ ,תשלובה זכרמ לע היינשה הפקתהה :ץראב יטירבה
."רלנש" הנחמו (דימשדלוג ןיינב) םייטירבה םיניצקה ןודעומ לע הפקתהה

הצרא רזחו ררחוש .הקירפאב רצעמה הנחמל חלשנו רצענ 1947 סרמב
.לארשי תנידמ לש התמקהו ץראה תא םיטירבה תאצ רחאל