הצרא הלע 1935-ב .ר"תיבל ףרטצה 14 ליגבו ןילופב 1913 רבוטקואב דלונ
ל"צאל ףרטצה הנש רובעכ .הוקת-חתפבו הילצרהב ר"תיב תגולפב תרישו
רחאל םיישדוחל רצענ 1938-ב .םיברעה דגנ הבוגתה תולועפב ףתתשהו
קזחוהו בוש רצענ 1941-ב .ףסוי-ןב המלש לש ותיילת דגנ הנגפהב ףתתשהש
.םימי םייתנש ךשמב ןורטלו ערזמ ,תילתעב רצעמה תונחמב

:ץראב יטירבה ןוטלשב דרמה לש תונושארה תולועפב ףתתשה ,ררחושש ירחא
תשלובה תדקפמ לע הפקתהב דקיפ ןכו ,הפיחב הסנכה-סמ ידרשמ ץוציפ
.הפיחב תיזוחמה

.ןופצהו הפיח זוחמ דקפמ ןכמ רחאלו םורדה זוחמ דקפמ :וידיקפת ןיב
חולישה םע הקירפאל הלגוה .וכעב אלכנו בוש רצענ 1944 לירפאב 1-ב
םע דחי ,חורבל חילצה .(1944 רבוטקואב 19 ) םירוצע 251 לש ןושארה
עובשכ רובעכו 1948 סרמב 29-ב הינקב רצעמה הנחממ ,וירבחמ המכ
.סירפל סוטמב עיגה םימי
."הנלטלא" היינאה תגלפה ןוגראב רזע תפרצב