(1980-1914)


הלע .וריעב ר"תיב דקפמ היה , היכ'צ - הינמור לובג לע בושיי , הלודקסיטלסב דלונ
רהוס תיבב אלכנ ,שפתנ עצבמה ךלהמב .ןונבל ךרד 1933 תנשב ילאגל יתלב ןפואב ץראל
המכ רחאל .(ןיבור) ףיוזמ םשב ילאגל ןפואב הלע 1935 תנשב .הפוריאל הרזח שרוגו
.ןורשה יפוחב םיליפעמ תדרוהב ףתתשהו ל"צאל ףרטצה םישדוח

תונוש שכר תולועפ ועצוב וז הפוקתב .הינתנ זוחמ דקפמ היה הנידמה תמקה דע 1946 תנשמ
.יתרתחמה ויוניכ היה "ףסא" .רוזאב יטירבה אבצה תונחממ
.היינב תרבחו םימולהי לעפמ להנמ היה הנידמה םוק רחאל