(1983-1917)


תיילעב הצרא הלע 1937-ב .ר"תיבל ףרטצה ריעצ ליגבו ןילופב 1917-ב דלונ
.ל"צאל סייגתהו ץראב םינוש תומוקמב ר"תיב תגולפב תריש ,"יפ לע ףא"
רבמבונב 18-ב ורצענ (רפסמב 38) ויכינחש ,יצרא "םינגס" סרוקב ףתתשה
םלוא ,רסאמ תונש רשעל ןודינ .ןדריה-רמשמב קשנב םינומיא תעשב 1938
.ל"צאב תוליעפל רזח דיימו ,םינש שולשכ רובעכ ררחוש
הרטקב תיטירבה הרטשמה לע הפקתהב 1944 רבמטפסב 27-ב ףתתשה
בקע םיטירבה ידיב רצענ םש ,ןופצהו הפיח זוחמ דקפמ הנמתנ .(הרדג)
םלוא ,החירב תונויסינ רפסמב ףתתשה .הקירפאל הלגוהו הנגהה לש הנשלה
.רצעמה הנחמל ורזחוהו םיחרובה וספתנ םלוכב
.1948 ילויב 12-ב הינקמ םילוגה ינורחא םע הצרא רזח