."ריעצה רמושה" תורושל ףרטצה 15 ליגבו (ןילופ) השרווב 1916 תנשב דלונ
.תילארשי-ץראה הרטשמל סייגתה הנש רובעכו הצרא הלע 1934 תנשב
ותוא וכפה ,(1936) ו"צרת תוערפ םג רתוי רחואמו ,(1929) ח"פרת תוערפ
.ל"צאל ףרטצה ,הרטשמה תורישב ודועב ,1937 תנשבו ,טסיביטקאל
תא אצמ ךכו תרתחמל הבושח היצמרופניא ריבעהל חילצה ,רטוש ותויהב
.(ל"צאה לש ןיעידומה תוריש) "קלד"ל וכרד
דקפמל ימרמע הנמתנ ,הנגהה ישנא ידיב ןיבת לש ותפיטח רחאל ,1945 תנשב
.תיצראה הדקפמל ףרוצ ףא רתוי רחואמו "קלד"ה
לופיטל קקזנו הנגהה ישנא ידיב תושק הכוה ,"ןטקה ןוזס"ה תפוקתב ,1947-ב
.הצרא ותחילשו קשנ תשיכרב לפטל ידכ הפוריאל חלשנ ,ותמלחה רחאל .יאופר

.לארשי תנידמ לש התמקה רחאל הצרא רזח

םירפס םוסרפב רקיעב הקסעש ,"רדה" םירפסה תאצוה תא ץראב םיקה
.יטירבה ןוטלשה דגנ תרתחמה תולועפל םירושקה
.(1994 "רדה" תאצוה) "ונתיאמ םה םילודג םירבדה" םשב רפס םסרפ