ןפואב הצרא הלע 1938 תנשבו יקצינלוטס לאלצב םשב אטילב 1916-ב דלונ
תא קרז ,םי בלב היינאה תויהב ."יפ לע ףא" תיילע תרגסמב ,ילגיל יתלב
ומש תא הניש הילצרהב ר"תיב תגולפל ףרטצהשכו םיל םיישיאה ויכמסמ
.תשע לאלצבל
םורדה זוחמ דקפמ שמיש :םינוש םיריכב םידיקפת וב אלימו ל"צאל סייגתה
לש ותושארב תיצראה הדקפמל ףרוצ 1945 תנשב .ןורשה-ןד זוחמ דקפמ ןכו
.ןוגראה לע יארחא היהו ןיגב םחנמ
.םילשורי זוחמ דקפמ םג הרצק הפוקת שמיש ,םעוניבא קחצי לש ורצעמ רחאל
,דולב הפועתה הדש לע הפקתהה ,ןהמ תחאבו תובר תולועפ ןוגראב ברועמ היה
.יארוטכ ףתתשה ףא

יוניככ ול שמישש םשה) רוצימעל ותחפשמ םש תא הניש ,הנידמה םוק רחאל
ןואיזומ םיקמו ן"ממ לש םילהנמה תצעומ שאר בשוי היה .(תרתחמה תפוקתב
.יקסניטוב'ז תיבב ל"צאה