1938-בו הצרא ותחפשמ םע הלע 15 ליגב .ןילופב 1921 תנשב דלונ
.ל"צאל ףרטצה
רבעוה ןכ-לעו ביבא-לתב ותיבב הרטשמה ותוא השפיח "ןוזס"ה ןמזב
,תובר תולועפב ףתתשה .(ברקה ליח) ק"חה דקפמ שמישו םילשוריל
תשלובה זכרמ לע הכרענש היינשה הפקתהה לע דקיפ ראשה ןיבו
.הז ברקב ותוגהנתה לע חבשל ןויצ לביק ףאו םיסורה שרגמב תיטירבה
ףתתשהו (ת"ח) ןונכתה תביטחל ףרוצ ,ביבא-לתל רבעוה 1945 ינויב
םיטירבה םיניצקה ןודעומ לע הפקתהה ,דוד ךלמה ןולמ ץוציפ ןונכתב
.דועו (דימשדלוג ןיינב)