1 ריבכ-ובא
1 הבבא-סידא
1 הירטסוא
1 2 הילטיא
1 2 הקירפא
1 2 3 הארתירא
1 2 תירבה תוצרא
1 2 דודשא
1 היפויתא

1 לזאב
1 ןגד תיב
1 הברעה תיב
1 2 םחל תיב
1 דיל תיב
1 קרב ינב
1 הנימינב
1 םילג תב
1 םי תב

1 הילב'ג
1 הגלוא תעבג
1 השולשה תעבג
1 הרדג
1 "ןמענ" רשג
1 ויז-א רשג

1 ןיסאי-ריד
1 (ץוביק) הילד

1 םיטפרקה ירה

1 2 הניוו
1 המלהליו

1 הגונרז

1 ןורבח
1 הרדח
1 2 3 הפיח
1 תשלובה ןיינב
1 יברעה קושה
1 הרטשמ
1 הילעה ידרשמ
1 הסנכה סמ ידרשמ
1 2 3 הפיח למנ

1 2 (רוד) הרוטנט

1 רוגי
1 2 הנביי
1 2 3 4 ופי
1 2 3 4 5 6 7 8 9 םילשורי
1 (םיניצקה ןודעומ) דימשדלוג תיב
1 2 3 יאבצה ןידה תיב
1 יתלשממה סופדה תיב
1 "ןורושי" תסנכה תיב
1 2 (הנוכש) םרכה תיב
1 2 3 4 5 6 יזכרמה רהוסה תיב
1 "סנאילא" רפס תיב
1 םירטושל רפס תיב
1 (בוחר) הדוהי-ןב
1 ילרנ'ג ןיינב
1 2 (הנוכש) לואש תעבג
1 תיזוחמה תשלובה
1 יברעמה לתוכה
1 תידוהיה תונכוסה
1 2 3 4 5 הקיתעה ריעה
1 םיתיזה רה
1 (הנוכש) היבלט
1 (הנוכש) השמ ןימי
1 (הנוכש) ףונ הפי
1 (הנוכש) םירעש האמ
1 2 3 4 5 םיסורה שרגמ
1 2 3 3 דוד ךלמה ןולמ
1 (הנוכש) ךורב רוקמ
1 הילעה ידרשמ
1 הסנכה סמ ידרשמ
1 (הנוכש) םולש תכוס
1 (סיסב) "םייחה ץע"
1 (הנוכש) היבחר
1 (הנוכש) חאר'ג 'חייש
1 2 (הנחמ) רלנש
1 תבכרה תנחת
1 "ןורהא תיב" הרות דומלת

1 תפצ-וכע שיבכ
1 2 הניפ שאר-תפצ שיבכ
1 ידעלג רפכ
1 2 3 ןיקתיו רפכ
1 ןיקריס רפכ
1 רוכרכ

1 2 3 דול
1 2 3 ןורטל
1 אטיל

1 ערזמ
1 השימחה הלעמ
1 סויצירואמ
1 "ינוש" רצבמ
1 הישנמ
1 הבוצמ

1 2 3 הינתנ

1 ןדוס
1 ילע ינדיס
1 2 3 4 (ןיפירצ) דנפרס

1 דורח ןיע
1 קאריע
1 2 3 וכע
1 תילתע

1 2 3 4 5 סיראפ
1 2 3 ןילופ
1 (היכצ) גארפ
1 הנח-סדרפ
1 2 הוקת חתפ

1 ריהק
1 הינק
1 היליקלק
1 (רוצח) הניטסק
1 לטסק
1 םיבנע תירק

1 2 ןויצל ןושאר
1 אמור
1 2 3 4 5 6 הינמור
1 הללאמר
1 2 3 4 ןג תמר
1 לחר תמר
1 2 חיפר

1 בד הדש
1 םערפש

1 2 שיר-א-לת
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ביבא לת
1 רדה תיב
1 תורדתסהה לש לעופה דעוה תיב
1 הסדה םילוח תיב
1 "סנאילא" רפס תיב
1 םילעופה קנב
1 םיה ףוח
1 הכורעתה ישרגמ
1 "רבד" ןותיעה ידרשמ
1 הילעה ידרשמ
1 הסנכה סמ ידרשמ
1 2 3 4 (הירקה) הנורש

1 ףונ לת