היצאוקווא
קיטנלטא :םיליפעמ תיינוא
טכה-ןב :םיליפעמ תיינוא
סולו :םיליפעמ תיינוא
סולימ :םיליפעמ תיינוא
הילוי ימענ :םיליפעמ תיינוא
המורטס :םיליפעמ תיינוא
היראקס :םיליפעמ תיינוא
קרוי ןפ :םיליפעמ תיינוא
טנ'צסרק ןפ :םיליפעמ תיינוא
קיפיספ :םיליפעמ תיינוא
הטירפ :םיליפעמ תיינוא
ןוחטיב ירוזא
(םיליפעמ תיינוא) קיטנלטא
הנלטלא
(שוריג תיינוא) דובייה רייפמא
(שוריג תיינוא) לוויר רייפמא
הדוהי ןב ןוסא
(םיליפעמ תרייש) "יפ לע ףא"

"םידרגניווב"
ןושאר ץוציפ - תיטירב תשלוב
ינש ץוציפ - תיטירב תשלוב
(םיניצקה ןודעומ) דימשלדוג תיב
(םיליפעמ תיינוא) טכה-ןב
הנושאר החירב - האירתיראב רצעמה הנחממ החירב
היינש החירב - האירתיראב רצעמה הנחממ החירב
ןדוסב רצעמה הנחממ החירב

ימלשורי דודג
6 רפסמ דודג
הקירפאל ל"צאה יריצע שוריג
הקירפא תולג

ןיסאי ריד

(רפס) חדקאה
(הנגההו ל"צאה תקולחמ) הגלבה
ימלשוריה דודגה
הנגהל ל"צאה ןיב םכסה
ח"צה - השדחה תיללכה תינויצה תורדתסה
"םידחוימ םידיקפתל הקלחמה"
ותזרכה - דרמה
יברעה דרמה
ןבלה רפסה
ןוזסה
(הלחתה) הלפעה
(הקספה רחאל השודיח) הלפעה
הלפעה
רופלב תרהצה
הרוחש תבשה

(םיליפעמ תיינוא) סולו
הפורא ידוהי תלצהל םורחה דעו
המואה רורחשל ירבע דעו
(התמקה) ליפ תדעו
(היתונקסמ) ליפ תדעו
x תדעו

םיטנ'גרסה תפיטח
ל"צאה ןותיע - תורח

תידוהי לארשי ץרא ןעמל םייאקירמא םידידי
רוחשה ןושאר םוי
(שוביכ) ופי

ןיסאי ריד שוביכ
ופי שוביכ
ותצירפ - וכע אלכ

(הגלפמ) רובייל
םירשגה ליל
תואקלהה ליל
תובכרה ליל
הפועתה תודש ליל

"התאגא" עצבמ
"ץמח" עצבמ
"ןושחנ" עצבמ
"םדק" עצבמ
"ןושלק" עצבמ
'ב הילעל דסומ
דימשלדוג תיבב םיניצקה ןודעומ
הינק ,ליגליגב רצעמ הנחמ
ןדוסב וגתרקב רצעמ הנחמ
האירתיראב לבמס הנחמ
(םיליפעמ תיינוא) סולימ
ץוציפ - דוד ךלמה ןולמ
םילשורי לע רוצמ
ל"צאה ידי לע התפקתה - ןג תמר תרטשמ

(םיליפעמ תיינוא) הילוי ימענ

ןוזס
(םיליפעמ תיינוא) המורטס
(םיליפעמ תיינוא) היראקס
םיטקיפיטרס
(ןיפירצ) דנרפס

םודרגה ילוע
(התוחתפתה) תילגל יתלב היילע

(שוריג תיינוא) הירטאפ
ל"צאב גוליפ
הנגהב גוליפ
אמורב תיטירבה תורירגשה ץוציפ
דוד ךלמה ןולמ ץוציפ
(םיליפעמ תיינוא) קרוי ןפ
(םיליפעמ תיינוא) טנ'צסרק ןפ
(םיליפעמ תיינוא) קיפיספ
(םיליפעמ תיינוא) הטירפ
וכע אלכ תצירפ
ף"רת תוערפ
1921 תוערפ
ט"פרת תוערפ
ט"צרת-ו"צרת תוערפ

( דנרפס) ןיפירצ

הרשכהה יצוביק
לחר תמר ברק

(ןוזסל התבוגת) תישאר תונבר
(הגלפמ) םיטסינויזיוור
(ברק) לחר תמר
בורוזולרא חצר

הרוחש תבש
הצוציפ - אמורב תיטירב תורירגש
(הנגהה לש תועידיה תוריש) י"ש

"ריקה" תינכות
םיטנ'גרסה תיילת
(התמקה) ירבעה ירמה תעונת
(הגהנה) ירבעה ירמה תעונת
(הקוריפ) ירבעה ירמה תעונת