1 2 3 קחצי םעוניבא
1 2 ןד (ןייטשפא) ןבא
1 2 3 4 ףסוי ינבא
1 ןורהא ץיבומרבא
1 ("הדוהי") קחצי בונורהא
1 2 אקיס-בקעי ינורהא
1 יבצ ינורהא
1 ("ודיע") לאיחי ימע-בהוא
1 (שושבח) לחר ימע-תבהוא
1 2 3 םחנמ ץיבורטסוא
1 2 3 ילאוזא
1 םהרבא רכיא
1 רדק-לא-דבע ינסוח-לא
1 ילע דישר ינאליכ-לא
1 הללאדבע לת-לא
1 2 (הקשי) בקעי באילא
1 יכדרמ יחקלא

1 ןתנ ןמרתלא
("קיימ") לאומש יתימא
1 סיאול סוירדנא
םהרבא ףסא
1 םייח םיובלפא
1 הדוהי ןוירפא
בד תרפא
1 לארשי ןייטשפא
1 לאומש לאירא
1 םייח בורוזולרא
1 2 3 4 5 לאכימ לבשא

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 םחנמ ןיגב
1 2 דועסמ ןוטוב
1 טרבור רקטיב
1 2 והילא ירוצ תיב
1 סמיי'ג רותרא רופלב
1 2 הירא רזעילא-ןב
1 דוד ןואג-ןב
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 דוד ןוירוג-ןב
1 2 3 4 5 המלש ףסוי-ןב
1 קחצי ימע-ןב
1 קחצי יבצ-ןב
1 2 המלש המלש-ןב
1 רנבא םש-ןב
1 רשא ןמיזנב
1 וגוה ןמגרב
1 2 3 (קוק ללה) רטפ ןוסגרב
1 2 3 השמ ינזרב
1 ("יקנ'צ" וא "ךורב") דוד קסירב
1 (ןזורה) טודנרב
1 ("רוצילא") עשוהי ןהכ-סיידנרב
1 הלימ רנרב
1 2 קחצי ןמרב
1 (לרנג) ןילווא רקרב

1 2 (ףסוי בד) דרנרב ףזו'ג
1 פיליפ ףזו'ג
1 בקעי ברה ןמדלוג
1 2 ("לג") עשוהי דימשדלוג
1 2 3 םייח יקסבולוג
1 2 והילא במולוג
1 בקעי ץיברוג
1 סליי'ג
("רגתיבא") הדוהי תואנ-ןמבולג
1 2 3 לארשי ילילג
1 השמ ילילג
1 םייח לאילמג
1 יירדנא וקימורג
1 2 3 בד רנורג
דוד דרבסורג
1 2 3 קחצי םיובנירג
1 2 3 ("ןושמש") וקינ-ןתנ טמרג
1 ("ליגיבא") המא טנמרג
1 בקעי קנרג
("םוחנ") םולש ינושרג

1 (רודגירב) .פ .א סיווייד
1 לאיחי רנזרד

1 לואש ילילגה
1 2 3 ץיברוה
1 םולש םייח יולה
1 2 ("רשא") בקעי ללה
1 יולה קחצי ברה גוצרה

1 2 3 בקעי סייו
1 2 (ןימינב) עשוהי ןייטשניו
1 ריאמ לגסייו
1 2 םייח ןמצייו
("יבצ") לארשי קינריו
("ארויג" ,"ןושמש") םולש דרו-רנרו

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 באז יקסניטוב'ז
1 ירע יקסניטוב'ז
1 2 3 םולש ןיברו'ז
1 בקעי קינטולז
1 עשוהי רטלז
1 2 3 ןימינב ינוערז

1 2 3 4 םולשבא ביבח
1 ןורהא ישי-רטוח
1 הנידע יח
1 2 ןורהא ןמכייח
1 2 והילא םיכח
1 ןייסוח ידילח
1 השמ ןוסח

("קחצי") דוד ירוהט
1 ("ןור") סחנפ ןמכוט
1 2 ("עשוהי") והילא רלמט

1 לאגי ןידי
1 בקעי ףודנוי
1 2 (דרנרב ףזו'ג) בד ףסוי
1 דוד יאני

1 ("ארויג") ןויצ ןב ןהכ
1 2 3 4 ("ןושמש") בד ןהכ
1 ("דג") םימחר ןהכ
1 לאומש ץכ

1 יגח בל
1 2 3 4 ןתיא ינבל
1
םייח יקסניבול
1 הרופיצ לסק-יול
1 ("לאיבא") והילא יול
1 ("ישוכ") ףסוי יול
("יזוע") ףסוי יול
1 2 ("ןועדג") לארשי יול
1 המלש (ימע-בל) יול
1 הירא ברה ןיול
1 ןמלז ץישפיל
("םהרבא") םייח ואדנל
1 2 3 4 5 6 והילא ןיקנל
1 2 ("דורמנ") הדוהי תודיפל

1 לאירתכ הימחנ לירגמ
1 2 (דרול) ןיומ
הירא (יקצדשפ) ילזמ
1 םהרבא יחרזמ
1 םימחר יחרזמ
לאומש ןיטיימ
1 2 3 ןונמא ילאכימ
םחנמ יקצלמ
1 יבצ רצלמ
("ןד") והילא (יקסבולוב'זיו) רודירמ
1 2 3 4 5 6 7 בקעי רודירמ
1 2 לאומש ןילרמ

1 ןסח הבייסונ
("ןושמש") השמ דמחנ
1 2 3 ריאמ רקנ
1 ("ןועדג") רסיא ןוזנתנ

1 ("ןצבק") רזעילא ןורש-טידוס
1 רבילוא ילנאטס
1 ןומולס
1 2 3 ("ישי") ןומולס בד
1 (דרול) טרברה לאומס
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 השמ הנס
1 (טנ'גרס) טוקס

1 ("ןתנוהי") ארזע םיזאנ ימ'גע
1
והילא ארזע
1 2 ("טיוט םייח") אגרש סילע
1 לאלצב רוצימע
בקעי ימרמע

1 2 3 4 5 6 7 8 ("ידיג") יחימע ןילגאפ
1 2 ("דג") רזעילא רוצהדפ
1 הירא קסופ
1 לארשי ןמרנייפ
1 ןימינב ןייטשנייפ
1 2 3 4 5 ריאמ ןייטשנייפ
1 (דרול) ליפ
1 2 ביל הדוהי ברה (ןומימ) ןמשיפ
1 הרופיצ ןימולפ
1 2 המיס ןמזיוה-רקהשילפ
םייח ןלפ
1 2 ןתנ ןילי-ןמדירפ
1 ןבואר וקנרפ

1 ןוטסיוו לי'צר'צ

1 רזעילא ינשאק
1 2 3 4 (ןוסגרב רטפ) ללה קוק
1 ףסוי ןמראלק
1 2 ךונח יעלק
1 ןימינב יחמק
1
("ישי") יבצ גינק
1 םהרבא יקסב'צירק
1
סכמ ןמ'צירק

1 2 קיזייא ביבר
1 ארזע עיבר
1 טלבזור
1 (ברה) גרבנזור
1 2 3 4 השמ גרבנזור
1 2 סחנפ גרבנטור
1 (דרול) דלישטור
1 לארשי חקור
1
בקעי זר
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ("יזר") דוד לאיזר
1 2 3 ("יאני") ךירנייה דלוהנייר
1 דוד זמר
1 2 3 יכדרמ ןנער
1 רדנסכלא ילאפר

1 2 3 דוד לאיתלאש
1 2 קחצי הדש
1 יול ץראוש
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ("ריאי") םהרבא ןרטש
1 .בד סלגנרטש
1 .היצילאו קירנה ןמסרטש
1 2 ןועמש הבייש
1 2 3 םהרבא ןייש
1 2 ("באז") םחנמ ףיש
1 תימלוש ילאומש
1 2 3 ףסוי ןוחמש
היחתפ רימש
1 (ברה) בקעי םוביירש
1 השמ קותרש

1 בקעי ןיבת
1 2 3 4 םהרבא ימוהת
לאומש רימת
1 בקעי יזרת