םירחא תוערואמ ל"צאה לש המיחל תולועפ ל"צאה תודלות :הארקמ