.ופיב םיברע םיערופ לע הפקתה
1.1.48
.םילשוריב ופי-רעש דיל תיבח תצצפ תלטה
7.1.48
.ןויצע-שוגל ךרדב ה"לה תליפנ
16.1.48
.הללאבנ-תיבל הטישפ
28.1.48
.(דוהי) הידוהיו רוזא דיל תיברע הרובחת לע הפקתה
10.2.48
.הלמרבו היליקלקב לומגת תלועפ
.הפיח-הלמרוריקע-הלמר םיריצב תיברע הרובחת לע תופקתה
14.2.48
תויאשמ 10 תמרחהו הרדחב יאבצ הנחמ לע תוטלתשה
.ןוזמ יכרצמו קשנ תונועט

15.2.48
.הלמר ךותל הטישפ
18.2.48
(תלצבחה בוחר םויה) ללוסה בוחרב תפות תינוכמ תוצצופתה
.םילשוריב "טסופ-ןייטסלפ"ה ןותיע ןיינב דיל
1.2.48
"םיסורה שרגמ"ב יזכרמה רהוסה-תיבמ ל"צאו י"חל ישנא תחירב
.םילשוריב
.הינמרגב יטירב יאבצ ןיטקרסק ףקתוה
20.2.48
.םילשורי זכרמב ,הדוהי-ןב בוחרב תפות תוינוכמ שולש תוצצופתה
.םייטירב םיקירע ידי-לע ונמטוה תוינוכמה
.תיברעמה םילשוריב םייטירב אבצ ישנא ופקתוה ,הבוגתב
22.2.48
.םילשוריב היבלטב יאבצה ןידה-תיב לע ל"צאה תפקתה

25.2.48
.םרכ-לוט דיל ,ןוקאק רפכל הטישפ
8.3.48
.םילשוריב "םיימואלה תודסומה" רצחב תפות תינוכמ תוצצופתה
11.3.48
.קשנ תשיכרו בקעי-ראבב יאבצ הנחמל הטישפ
15.3.48
ץראב םיקהל העיצמו הקולחה תינכותב התכימתמ הגוסנ ב"הרא
.ם"ואה תוסחב ינמז תונמאנ רטשמ לארשי
תויאשמ 10 תמרחהו הפיחב תיאבצה הקפסאה ינסחמל הרידח
.ןוזמ יכרצמ תונועט
19.3.48
."ןושחנ" עצבמ לחה
3.4.48
(80 הנחמ) הנח-סדרפ דיל יאבצ הנחמ לע וטלתשה ל"צאה ישנא
.תשומחתו קשנ לש תולודג תויומכ ומירחהו

6.4.48
ל"צאה תוחוכ לש ףתושמ עצבמב ןיסאי-ריד יברעה רפכה שוביכ
.י"חלו

9.4.48
.תובוחר דיל ל"צאה לש הדיחי ידי-לע וצצופ תויאבצ תוינורק יתש
15.4.48
םיזגפ יפלא תמרחהו תיטירב תיאבצ תבכר לע תוטלתשה
.3'' תומגרמל

18.4.48
.ופי לע הפקתהב וחתפ ל"צאה תוחוכ
25.4.48
.םיטירבה ךוויתב םילשוריב הקיתעה ריעב שא תקספה הגשוה
2.5.48
.(דוהי) הידוהי יברעה רפכה שוביכ
4.5.48
.הקיתעה ריעב תוחוכה דוחיא רבדב הנגההו ל"צאה ןיב םכסה םתחנ
5.5.48
.ןוילעה ביצנה ךוויתב םילשוריב שא תקספה הזרכוה
8.5.48
.ןויצע-שוג תא ףקות יברעה ןיגלה
,יקירב ,ינאידניס :םירפא תמרב םייברע םירפכ 5 שוביכ
.ןירבוסו הזייבוח ,בוש לא םוא
12.5.48
.םילשוריב הקיתעה ריעה ןמ םהיתוחוכ תא םינפמ םיטירבה
13.5.48
."ןושלק" עצבמ לחה .םילשורימ םהיתוחוכ תא םינפמ םיטירבה
.לארשי תנידמ לש התמקה לע זירכמ ןוירוג-ןב
.ןויצע-שוג תליפנ
14.5.48
.םילשוריב לחר-תמר לע ברקה
24.5.48
.םילשוריב הקיתעה ריעב ידוהיה עבורה תליפנ
13.5.48
."הנלטלא" קשנה תיינא הדמשוה
22.6.48
.תדלומל םיבש (הקירפא) הינק ילוג
12.7.48
.טודאנרב הקלופ ןזורה לש וייחב י"חל ישנא לש תושקנתהה
17.9.48
.ל"הצ תורושב וימחול בולישו םילשוריב ל"צאה קוריפ
21.9.48