תוומל ןודינ ,ןג-תמר תרטשמ לע הפקתהב ספתנש ,רנורג בד
.םילשוריב יאבצה ןידה-תיב ידי-לע

1.1.47
הירבט ,ופי ,םילשוריב הרטשמו אבצ יזוכיר לע תובלושמ תופקתה
.הפיחו
3.1.47
.הפיחבו םילשוריב םייאבצ בכר-ילכ שוקימ
4.1.47
.הרדחב תבכרה תנחת לע הפקתה
5.1.47
.הוקת-חתפו לארשי-הוקמ דיל תויאבצ תוינוכמ שוקימ
6.1.47
ןיד-רזג תא רשיא ,ץראב אבצה דקפמ ,רקרב ןילווא לרנגה
.רנורג בד לע אצוהש תוומה
23.1.47
.רנורג בדל הבורע ןבכ םילשוריב סנילוק רו'גיימ תפיטח
26.1.47
ביבא-לתב טפשמ ךלהמב ףטחנ םאהדניוו יטירבה טפושה
.רנורג בדל הבורע ןב קזחוהו
27.1.47
תויטירבה תוחפשמה יוניפו ("םידרגניווב") ןוחטיב-ירוזא תמקה
.ץראה ןמ (םידליו םישנ)
31.1.47
ליל"ב וספתנש ,ינאשק רזעילאו רנזרד לאיחי ,יחקלא יכדרמ
.תוומל ונודינ ,"תואקלהה

10.2.47
תוומה ןיד-רזג תא רשיא ,ץראב אבצה דקפמ ,רקרב לרנג
.ינאשקורנזרד ,יחקלא :םינודינה תשולשל
12.2.47
.תומגרמ שאב זגפוה רמש-ןיעב יטירבה הפועתה-ליח הנחמ
19.2.47
,הפיח - (קאריע) ךוכריכ וקב טפנה רוניצב הלבח
.הפיח דיל טפנה ינקתמבו
20.2.47
.םילשוריב דימשדלוג-תיבב םייטירבה םיניצקה ןודעומ לע הפקתהה
,הנוי-רפכו דיל-תיב דיל אבצה תונחמ :ץראה יבחרב תופקתה ןכו
רפסמ יאבצ הנחמ לע הפקתה ,הפיחב םייאבצ בכר-ילכ ןוינח
,22-21
הרטשמה תנחת לע הפקתה ,ץראה יבחרב םייאבצ בכר ילכ שוקימ
.תובוחרב
1.3.47
.יתבר ביבא-לתבו םילשוריב יאבצ בצמ תזרכה
2.3.47
.הרדח דיל יאבצ הנחמ לע הפקתה
.ןויצל-ןושאר דיל תיאבצ תינוכמ שוקימ
4.3.47
.71 'סמ אבצה הנחמ לע הפקתה
6.3.47
.ברח-לא דנפרסב הרטשמה תנחת תפקתה
.ןויצל-ןושאר דיל אבצ תוינוכמ שוקימ
7.3.47
.הרדח דיל יאבצ הנחמ לע הפקתה
.ןוילעה לילגב ןופלטה יווקב הלבח
.דיל-תיב דיל יאבצ רמשמ תפקתה
10.3.47
םילשוריב רלנש הנחמ לע הפקתהה
תורמשמ תפקתהו ןויצל-ןושארב תיאבצ תינוכמ שוקימ
.דיל-תיב דיל אבצ
12.3.47
.ביבא-לתב ופקתוה אבצ תורמשמ
13.3.47
.הפיח רוזאב טפנה רוניצ ץוציפ
14.3.47
אבצה הנחמ לש ןוזמה ןסחמ לעו םיניצקה ןודעומ לע הפקתה
.הרדחב
.ןיעה-שאר דיל יאבצ רמשמ לע הפקתה
15.3.47
.הפיח דילו הלופע דיל טפנה רוניצ ץוציפ
16.3.47
יאבצה ןידה-תיב ידי-לע תוומל ןודינ ,י"חל רבח ,ינזרב השמ
.םילשוריב

17.3.47
ןידה-תיב ידי-לע תוומל ןודינ ,ל"צאה רבח ,ןייטשנייפ ריאמ
.םילשוריב יאבצה

3.4.47
רזעילא ,(םואבנזור בד) רנזרד לאיחי ,רנורג בד :וכעב םימודרג
.םודרגל ולע יחקלא יכדרמו ינאשק

16.4.47
.ביבא-לתב תיטירב הרטשמ תינוירש לע הפקתה
.הינתנ דיל יאבצ הנחמ לע הפקתה
.הפיחב אבצ תורמשמ ופקתוה
.תובוחר דיל תיאבצ תבכר שוקימ
18.4.47
.תובוחר דיל יאבצ הנחמ לע הפקתה
.הינתנב יאבצ הנחמ לע הפקתה
20.4.47
תוומל םינודינה אתב םמצע וצצופ ינזרב השמו ןייטשנייפ ריאמ
.םילשוריב יזכרמה רהוסה-תיבב

21.4.47
.הרדחב יאבצ בכר שוקימ
22.4.47
.ל"צאה תוחוכ ידיב וכע אלכ רצבמ תצירפ
4.5.47
.(פ"וקסנוא) לארשי-ץרא יניינעל תדחוימ תדעו הנממ ם"ואה תרצע
.תובוחר דיל תבכרב הלבח
15.5.47
.הלמרב תבכרה תנחת ץוציפ
.בקעי-ןורכז דיל תבכר שוקימ
.ופי דיל לזרבה תליסמב הלבח
27.5.47
.ופי-םילשורי וקבו הנימינב דיל תובכר שוקימ
.המל'גל תינופצ טפנה רוניצ ץוציפ
3.6.47
.תילתעב תבכרה תנחת ץוציפ
5.6.47
אלכ תצירפ רחאל וספתנש) רקנ ריאמו סייו בקעי ,ביבח םולשבא
.םילשוריב יאבצה ןידה-תיבב תוומל ונודינ (וכע

16.6.47
(פ"וקסנוא) ם"ואה לש הריקחה תדעו לש הנושארה הבישיה
.ץראב המייקתהש
16.6.47
תחתמ ל"צאה ישנא ידי-לע הרפחנש הרהנמ ףשח הנגהה ןוגרא
.ביבא-לתב רדה-תיבל
19.6.47
.םילשוריב "ןדרי" םירפסה תונחב יטירב ןיצק תפיטח ןויסינ
22.6.47
ינבכ וקזחוהו הינתנב ל"צאה ידי-לע ורצענ םייטירב םיטנ'גרס ינש
.הבורע

12.7.47
אוצמל ידכ םישופיח וכרענו התביבסבו הינתנב זרכוה יאבצ בצמ
.םיטנ'גרסה ינש תא
14.7.47
יבחרב תויאבצ תוינוכמ ופקתוה ,הינתנב אבצה תולועפ לע הבוגתב
.ץראה
16.7.47
.וליב רפכבו הפיחב ,םילשוריב תויאבצ תוינוכמ שוקימ
18.7.47
.הננער דיל יאבצ בכר שוקימ
.הפיח-ופיו םילשורי-ופי םיווקב לזרבה תליסמב הלבח
20.7.47
.םילשוריבו הפיחב תויאבצ תוינוכמ שוקימ
.םישדע-לתל תיחרזמ טפנה רוניצב הלבח
22.7.47
.ץראה יבחרב םייאבצ בכר ילכ שוקימ
23-28.7.47
רקנ ריאמו ביבח םולשבא ,סייו בקעי ל"צאה ירבח :וכעב םימודרג
.וכע אלכב םודרגל ולע

29.7.47
םיטנ'גרס ינש דגנ היילתב תוומ ןיד-קספ לעופל איצוה ל"צאה
.םייטירב
.הנימינב דיל תיאבצ תבכרב הלבח
.םרכ-לוטו בקעי-ןורכז ,הנימינב דיל ןופלטה יווקב הלבח
29.7.47
.םילשוריב ןוחטיבה רוזאב הפועתה-ליח ןודעומ לע הפקתהה
2.8.47
.(הירטסוא) הניוב םייטירב םיניצק ןודעומ ףקתוה
4.8.47
.םילשוריב םיאיבנה בוחרב יתלשממה הדובעה דרשמ ץצופ
6.8.47
.הירטסואב תיטירב תבכרב הלבח
14.8.47
.הפיחב קוקיזה יתבב קלד ילכימב הלבח
10.9.47
תצצפ" תועצמאב הפיחב תיטירבה הרטשמה תדקפמ ץוציפ
.תיאשממ הלטוהש "תיבח

29.9.47
15 דע ץראה יוניפו יטירבה טדנמה םויס הטילחה ם"ואה תרצע
הנידמלו תידוהי הנידמל לארשי-ץרא תקולח לעו 1948 יאמב
.ימואל-ןיב ןוטלש תחת םילשורי היהת הטלחהה יפ-לע .תיברע
29.11.47
.ץראה יבחר לכב םידוהיה דגנ הביא ישעמב םיחתופ םיברעה
.ביגהל טילחמ ל"צאה
3.12.47
-ובאב ,הידוהיב ,הריטב םיברעה דגנ ל"צאה לש לומגת תולועפ
.םילשוריבו (הפיח) הימשור-ידאובב ,ריבכ
4.12.47
.םילשורי דיל טפעוש יברעה רפכה תא ףקות ל"צאה
11.12.47
.םילשוריב םכש-רעש דיל (הנושארה) תיבחה תצצפ תלטה
12.12.47
.םילשוריב םכש-רעש דיל (היינשה) תיבח תצצפ תלטה
.ופיב םייברע םימחול יזוכיר לע הפקתה
29.12.47
.הפיחב קוקיזה-יתב תביבסב םיברע םיערופ לע הפקתה
30.12.47

1948 :ךשמה