הפוריאב היינשה םלועה-תמחלמו תירבה תולעבל הענכנ הינמרג
.המייתסה
8.5.45
.ןוזסה ןמ ששואתמ ל"צאה
דוד ךלמה ןולמ לומו יתלשממה סיפדמה לומ תומגרמ תנמטה
.םילשוריב
.םינוש תומוקמב ןופלט ידומע ץוציפ

14.5.45
.הפיח דיל יקאריעה טפנה רוניצב הלבח
23.5.45
(י"חלו ל"צא לש בלושמ עצבמ) הנבי דיל תבכר רשג ץוציפ
23.7.45
.ןיעה שאר דיל ץפנ רמוח םע תיאשמ תמרחה
26.7.45
,םיבור תואמ תמרחהו תובוחרב יאבצ הנחמ ךותל הטישפ
.המיחל יעצמאו םיעלקמ

11.10.45
."ירבעה ירמה תעונת" תמקה
תבכרה תנחת תא ופיקתה י"חלו ל"צאה ."תובכרה ליל"
תבכרה יספב ולביח ח"מלפה תודיחי דועב ,דולב תיזכרמה
.ץראה יבחרב

1.11.45
קשנ תמרחהו ןיעה שארב יטירבה אבצה הנחמ ךותל הטישפ
.בר
22.11.45
םילשוריב תשלובה הטמ לע י"חלו ל"צאה לש תבלושמ הפקתה
לת ןופצב יאבצ הנחמ ךותל ל"צאה תדיחי לש הטישפו ,ופיבו
.ביבא
27.12.45
לש י"אל ףלא 35 תמרחהו הרדח דיל ףסכה תבכר לע הפקתה
.תיטירבה הלשממה
12.1.46
םילשוריב "םיסורה שרגמ"ב יזכרמה רהוסה-תיב לע לפנה תפקתה
.(י"חלו ל"צאה לש בלושמ עצבמ)
19.1.46
.קשנ תמרחה םשל (ריקע) ףונ-לתב הפועתה-ליח הנחמ ךותל הטישפ
28.1.46
.קשנ םרחוה .ביבא-לתב הפועתה-ליח הנחמל הטישפ
3.2.46
.דולבו (רוצח) הניטסקב הפועתה תודש לע תבלושמ הפקתה
תורשע ודמשוה .ןיקריס רפכב הפועתה הדש תא ףיקתה י"חל
.םייאבצ םיסוטמ

25.2.46
תמרחה םשל (דנפרס) ןיפירצב יטירבה אבצה הנחמל הטישפ
.קשנ

6.3.46
,ץראה םורדב לזרבה תליסמ תשרב תולבח
.וכע דיל ןמענ רשג תא ץצופ י"חל
2.4.46
.קשנ תמרחה םשל הינתנ דיל אבצ תונחמ ינשל הטישפ
13.4.46
יבשב חקלנו עצפנ רנורג בד .ןג-תמר תרטשמ לע הפקתה
.יטירבה

23.4.46
,דול-םילשורי ,ופי-דול :םיווקב תובכר לע תבלושמ הפקתה
.שאב ולעוה תובכרה .דול-הפיח

10.6.46
ןיפירצ הנחמ לע הטישפב וספתנש ,לבשא לאכימו ןוחמש ףסוי
.יטירב יאבצ ןיד-תיב ידי-לע תוומל ונודינ ,(דנפרס)

13.6.46
ופטחנ םייטירב םיניצק השימחו םילשוריב ףטחנ קיוודא'צ רו'גיימ
.לבשא לאכימו ןוחמש ףסויל הבורע ינבכ ביבא-לתב

18.6.46
."הרוחשה תבשה"
29.6.46
.(הקירפא) האירתיראב רצעמה הנחממ וטלמנ םירוצע 54
1.7.46
זכרמו יטירבה אבצה תדקפמ הנכש וב דוד ךלמה ןולמ ץוציפ
.יחרזאה ןוטלשה

22.7.46
."ירבעה ירמה תעונת" קוריפ
5.8.46
.תבכרה ינקתמב הלבח .הפיח דיל טפנה רוניצ ץוציפ
8.9.46
.ריתב דיל תבכרה תליסמב הלבח
9.9.46
.יטירבה אבצה תדקפמ לש יעקרק-תתה ןופלטה יווק קותינ
10.9.46
.ופיבו ביבא-לתב "ןמותוע" קנב יפינסב ףסכ תמרחה תלועפ
13.9.46
.הצוציפו הפיחב תיחרזמה תבכרה תנחת לע הפקתה
20.9.46
.הנימינב דיל הדמשוהו השקומ טפנ תבכר
23.9.46
.ועגפנ תויאבצ תוינוכמו ושקומ םיינוריע-ןיב םישיבכ
8.10.46
.הפיחל ךרדב ץצופ יטירבה אבצה לש יזכרמה ףרגלטה לבכ
15.10.46
.םילשוריב תבכרה תנחת לע הפקתהה
30.10.46
.הילטיא תריב ,אמורב תיטירבה תורירגשה ץוציפ
31.10.46
יקסניוטיל-לתו הוקת-חתפ דיל םייאבצ בכר ילכ שוקימ
.(רמושה-לת)
2.11.46
.ביבא-לת - דול וקב אשמ תבכר שוקימ
4.11.46
.היליקלק דיל טפנ תבכר שוקימ
5.11.46
.הרטנק-הפיח וקב תיאבצ תבכר שוקימ
6.11.46
.ןיעה-שארב תבכרה תנחת ץוציפ
11.11.46
.דול-הפיח וקב תיאבצ תבכר שוקימ
.ופי-דול וקב לזרבה תליסמ שוקימ
.הרטנק-דול וקב לזרבה תליסמ שוקימ
17.11.46
.םילשוריב הסנכהה-סמ דרשמ ץוציפ
20.11.46
הדוהי הנחמ תרטשמ) םילשוריב תונוש תויאבצ תורטמ ופקתוה
.(םדרטונ רזנמב הדקפמהו
30.11.46
םילשוריב הפועתה-ליח תדקפמ תא ףיקתהל ןויסינ
.(הלשכנש "ךבושה" תלועפ)
5.12.46
.רסאמ תונש 18-ו תוקלמ 18-ל ןודינ ,ל"צא שיא ,יחמק ןימינב
12.12.46
.לעופל אצוה יחמק ןימינב לע תוקלמה שנוע
28.12.46
.ץראה יבחרב םייטירב םילמסו םיניצק וקלהו ופטח ל"צאה ימחול
29.12.46

1947 :ךשמה